Privacyverklaring.


The Incense Circle respecteert de privacy van de bezoekers van haar webshop, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de webshop het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Met het voortzetten van het bezoek van de webshop accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

De huidige op de webshop beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de webshop bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


  Artikel 1: Wettelijke bepalingen.

   

  1. Webshop: The Incense Circle.
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: The Incense Circle. Gevestigd te Gregoriuslaan 15, 4128 SW Lexmond, KvK-nummer: 74999583.

  Artikel 2: Toegang tot de website.

   

  De toegang tot de webshop en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze webshop alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


  Artikel 3: De content van de webshop.

   

  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de webshop te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze webshop zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerster niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


  Artikel 4: Het beheer van de webshop.

   

  Voor het goede beheer van de webshop kan de beheerster op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de webshop.
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de webshop kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
  • de webshop tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

  Artikel 5: Verantwoordelijkheden.

   

  De beheerster is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de webshop, waardoor de webshop of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de webshop is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

   

  De beheerster is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de webshop of diensten toegankelijk via internet.
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

   

  De beheerster is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de webshop. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerster als gevolg hiervan.

  Indien de beheerster betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze webshop. Is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


  Artikel 6: Het verzamelen van de gegevens.

   

  Uw gegevens worden verzameld door The Incense Circle. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare  natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

   

  De persoonsgegevens die op de webshop worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerster voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen.


  Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

   

  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@the-incense-circle.com.

   

  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


  Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens.

   

  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerster heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

   

  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de webshop, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


  Artikel 9: Bewaartermijn gegevens.

   

  De door de beheerster van webshop verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


  Artikel 10: Cookies.

   

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze webshop geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze webshop als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze webshop speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze webshop:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze webshop op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze webshop. We kunnen niet zien wie onze webshop bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

   3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • Geen overige cookies.
  1. Wanneer u onze webshop bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/intemet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

  Artikel 11: Beeldmateriaal en aangeboden producten.

   

  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de webshop kunnen geen rechten worden ontleend.


  Artikel 12: Toepasselijk recht.

   

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerster is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


  Artikel 13: Contact.

   

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de webshop zelf, kunt u zich richten tot: The Intense Circle, dit kan via het e-mailadres: info@the-incense-circle.com of via telefoonnummer +31 6 47 17 36 60.


  Mocht u de Privacyverklaring nog eens op uw gemak thuis willen doorlezen, dan kunt u deze downloaden op de pagina "Downloads".


  Rating: 0 sterren
  0 stemmen