Artikel 15:


Artikel 15: Geschillen.

  1. Op overeenkomsten tussen TIC en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is dus niet van toepassing.